German Wilesco Workman Tin Toy

Stock Number: 3695

Length: 11

Height: 11

Width: 6

German Wilesco workman tin toy sharpening scissors on a sharpening stone.

Price: AUD$145.00

German Wilesco Workman Tin Toy
German Wilesco Workman Tin Toy