Home » Antiques » Toys » Tin Toys » German Wilesco Workman Tin Toy

German Wilesco Workman Tin Toy

Stock Number

: 3694

Height

: 11

Width

: 6

Price : $145.00

German Wilesco Workman Tin Toy.